Gruaro 2016 - QUEI DA GRUARO - RABALTA LAIPS 7 - 1